Encián
    O škole
    Pedagogický zbor
  Kurzy
    Charakteristika
    Organizačné pokyny
    Termíny
    Prihláška
  Fotogaléria
  Diskusné fórum
  Akreditácie
    Facebook
Informácie a pokyny pre záujemcov o kurzy

 • Na základné a zdokonaľovacie kurzy sa môžete prihlásiť telefonicky, e-mailom, SMS-kou, vyplnením prihlášky alebo akoukoľvek inou písomnou formou. Uveďte svoje meno a priezvisko, aktuálnu poštovú aj e-mailovú adresu a kurz, o ktorý máte záujem.
 • Písomnú prihlášku musia poslať tí uchádzači o základný kurz, ktorí v deň začatia kurzu ešte nedosiahli vek 18 rokov. Na prihláške musí byť písomný súhlas rodičov s účasťou na kurze
 • Prihlášku na kurz na požiadanie zašleme, alebo si ju môžete „stiahnuť“ na našej web-stránke. Ktorúkoľvek formu prihlásenia si zvolíte, urobte tak najneskôr 6 týždňov pred termínom vybraného kurzu.
 • Po obdržaní vašej prihlášky, či inej formy prihlásenia, vám oznámime jej zaregistrovanie. Následne uhradíte kurzový poplatok:
  • bezhotovostným prevodom
  • priamym vkladom v hotovosti na náš účet v ktorejkoľvek pobočke FIO banky
  Ako variabilný symbol vždy uveďte číslo kurzu a do správy pre príjmateľa vaše meno a priezvisko. Naše bankové spojenie:

  Horolezecká škola Encián
  Fio banka, a.s.

  číslo účtu SK13 8330 0000 0021 0040 4685 platné pre úhrady a vklady v SR
  číslo účtu CZ02 2010 0000 0021 0040 4685 platné pre úhrady a vklady v ČR

  Ak sa pri hotovostných vkladoch nenachádza vo Vašej blízkosti pobočka Fio banky, je možné použiť pobočky ČSOB. ČSOB banka si účtuje za hotovostný vklad poplatok na základe svojho cenníka. V prípade platby v ČR je možné uhradiť kurzový poplatok v českých korunách, pričom cena kurzu sa prepočíta aktuálnym kurzom EUR/CZK podľa kurzového lístka ČSOB devízy predaj
 • Dva týždne pred začiatkom kurzu každý účastník, ktorý si uhradil kurzový poplatok, dostane poštou alebo e-mailom pozvánku s podrobnými organizačnými pokynmi pre účasť
 • Ak prihlásený účastník po uhradení kurzového poplatku zruší svoju účasť, peniaze mu vrátime, pričom zo sumy odpočítame storno poplatok podľa podmienok ubytovacieho zariadenia, v ktorom sa bude kurz uskutočňovať a realizačné náklady horolezeckej školy, ktoré dovtedy vznikli
 • Na kurze účastníci používajú vlastný materiál, ale v prípade nutnosti môžeme časť výstroja zapožičať
 • Účastníci, ktorí nie sú členmi SHS JAMES alebo OeAV, si musia sami uzatvoriť poistenie na prípadný zásah Horskej záchrannej služby
Informácie a pokyny pre záujemcov o školenia a preškolenia pracovníkov vo výškach s použitím horolezeckej techniky v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.

 • Školenie a následné preškolenia absolvujú pracovníci podľa nariadenia uvedeného vo Vyhláške každých 12 mesiacov. Každému účastníkovi, ktorý školenie resp. preškolenie úspešne ukončil, škola do preukazu urobí záznam
 • Základné školenie prebieha v rozsahu 33 hodín a preškolenie v rozsahu 8 hodín
 • Každý účastník pri ukončení školenia a preškolenia sa podrobí preskúšaniu formou písomného testu, ústnemu hodnoteniu jeho praktických schopností, príp. ústnej skúške
 • Pracovník, ktorý sa nezúčastnil na preškolení viac ako 24 mesiacov, musí v prípade záujmu absolvovať nové základné školenie
 • Pracovníci sa na školenia a preškolenia môžu prihlasovať individuálne, väčšie skupiny prihlasujú firmy a organizácie a pravidelných účastníkov preškolení priamo pozýva škola. Forma prihlásenia je ľubovoľná (písomne, telefonicky, e-mailom, SMS-kou)
 • Škola prijíma na preškolenia aj absolventov základného školenia u iných vzdelávacích organizácií, ak táto organizácia mala na poriadanie školení platné Oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce SR a číslo tohto Oprávnenia je uvedené v ich preukaze
 • Ceny školení a preškolení sú závislé na počte účastníkov jednotlivej akcie. Základné ceny platia pri normálnom obsadení, čo je cca 12 účastníkov. Škola je schopná uskutočniť akciu aj pri malom počte účastníkov, za alikvotne zvýšenú cenu
 • Pri praktickom výcviku podľa programu školenia účastníci používajú vlastný materiál. V prípade nutnosti škola v obmedzenom množstve môže časť výstroja zapožičať